Chráním Vaše osobní údaje

ochrana osobních údajů (GDPR) podle platné legislativy EU

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá. Proto si přečtěte následující řádky a informujte se o tom, jak s nimi nakládám.

Vážený návštěvníku stránek www.permakulturnioaza.cz,

přečtěte si prosím následující text o podmínkách užívání těchto stránek a ochraně Vašich osobních údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem.

 

Provozovatelem těchto stránek a zodpovědná osoba je:
BcA. Kateřina Špačková
IČ: 09439919, DIČ: CZ9062306165 - nejsem plátce DPH

V evidenci: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Živnostenské oprávnění vydal Městský úřad Králíky, odbor obecní živnostenský úřad - Úřad příslušný podle § 71 ods. 2 živnostenského zákona.

Se sídlem: Červená Voda 506, 561 61 Červená Voda, Česká republika

Kontaktovat mě můžete:

elektronicky na e-mailu: k.spackova@permakulturnioaza.cz

na telefonním čísle: 602 234 502 (pouze SMS)

písemně na adrese: Červená Voda 506, 561 61 Červená Voda, Česká republika

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracovnání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zracováním osobních ůdajů a poučení subjektů (dále jen "GDPR")

 

1. Správce osobních ůdajů

Kateřina Špačková, Červená Voda 506, 561 61 Červená Voda, Česká republika, IČ: 09439919, V evidenci: Městský úřad Králíky, odbor obecní živnostenský úřad - Úřad příslušný podle § 71 ods. 2 živnostenského zákona. (dále jen "správce"). Tímto Vás v souladu s čl.12 GDPR informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskyt, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je s svouladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.), veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, přijímení, titul, příp.rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace), popisné údaje (např.bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

5. Kategorie subjektů údajů

 • návštěvník webu správce
 • zákazní správce
 • zaměstnanec právce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

 

6. Kategorie příjemců osobních ůdajů

Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ CZ29210372
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT: IE9692928F
 • Google Inc. 1600 Amphiteatre Parkway, Mounain View, CA 94043, USA 
 • a další. jako finanční ústavy, veřejné ústavy, státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU).

 

7. Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.
 • Jednáním o smluvním vztahu.
 • Plnění smlouvy.
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce).
 • Archivnictví vedené na základě zákona.
 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

 

8. Způsob zpracování a ochrany údajů.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatřetní, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním ůdajům, jich záměně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních ůdajů.

 

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s vyjímkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pto provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce stahuje. 
 • Zpracování je nezbytně nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. 
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 • Zpracování je nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu údajů. 

 

11. Práva a povinnosti subjektu údajů

 1. V souladu se čl.12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů a právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím.
   • účelu zpracování
   • kategorii dotčených osobních údajů
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
   • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
   • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
   • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  1. Každý subjekt údajů, keterý zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, může:
   • Požádat správce o vysvětlení
    • Požadovat aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména může jednat o blokování, provedení opravy doplnění nebo vymazání osobních údajů.
    • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
    • Nevyhoví-li správce žádost subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
    • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
    • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
    • Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies.

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti "Souhlasím", která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory "cookies" ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jde už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováváním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči. Souhlas udělujeme na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

 • Vlastní, Mioweb, Marketing - 30 až 365 dnů
 • Cookies třetích stran, Google Analytics, získávání statistických informací - dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
 • Cookies třetích stran, Pixel Facebook, identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargetting) - 180 dnů

 

GOOGLE ANALYTICS

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

Tyto stránky používají službu Google Analytics poskytovanou společnosti Google Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společnosti Google přenesen a uložen na servrech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkající se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude propojovat vači IP adresu s jakýmikoliv jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte tak nebudete schopni plně využívat vešketé funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným Zásady ochrany údajů společnosti Google

Toto znění Ochrany osobních údajů je platné od 18.9.2020.

 

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili čtením Ochrany osobních údajů 🙂

 

Zajímá Vás co dál můžete na mých stránkách najít? Podívejte se co dělám, přečtěte si náš příběh nebo se podívejte co je nového našem projektu Permakulturní zahrada ARTyčok buď na Facebooku nebo na Instagramu. Můžete se také připojit k více než 1000 permakulturních nadšenců na naší Facebookové skupině Permakulturní oáza, sdílejte s námi své úspěchy i neúspěchy a objevujte další informace ze světa permakultury.

Potřebujete pomoc?

Napište mi na k.spackova@permakulturnioaza.cz

Jsem tu pro Vás a ráda Vám pomůžu.